Privacy Policy

Privacy Policy

ก. บทนา

1.บริษัท โกลเด้น เวล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) หรือ (“เรา”) ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญกับบริษัทมากและบริษัทก็ตั้งใจรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้ ผู้บริโภค นโยบายนี้จะอธิบายว่าบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำอะไรบ้าง

2.การที่คุณยินยอมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดของนโยบายนี้ในครั้งแรกที่คุณเข้ำชมเว็บไซต์จะเป็นการอนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ทุก ๆครั้งที่คุณเข้ำชมเว็บไซต์ของบริษัท

ข. เครดิต

เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยใช้แม่แบบจาก SEQ Legal (seqlegal.com)

และแก้ไขโดย Website Planet (www.websiteplanet.com)

ค. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้อาจถูกรวบรวม จัดเก็บ และนำไปใช้งาน :

ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึง IP address ที่ตั้งทางภูมิศำสตร์ ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงแหล่งอ้ำงอิงความยาวของการเข้าชมการดูหน้าเว็บและเส้นทางการนำทางเว็บไซต์
3. ข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณที่คุณกรอกเมื่อคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัท
4. ข้อมูลที่คุณกรอกเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์บนเว็บไซต์ของบริษัท – เช่น ชื่อ รูปภาพโปรไฟล์ เพศ วันเกิด สถานะความสัมพันธ์ ความสนใจและงานอดิเรก รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน เชื้อชาติ และ เผ่าพันธุ์
5. ข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณที่คุณกรอกเพื่อสมัครสมาชิกสำหรับรับอีเมลและจดหมายข่าวของบริษัท
6. ข้อมูลที่คุณกรอกระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท
7. ข้อมูลที่สร้างขึ้นขณะใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงเวลาที่ใช้ ความถี่ในการใช้งานและสถานการณ์ที่คุณใช้งาน
8. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณซื้อ บริการที่คุณใช้ หรือธุรกรรมที่คุณทำผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและรายละเอียดบัตรเครดิต
9. ข้อมูลที่คุณโพสต์ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีเจตนาที่จะเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ รูปภาพโปรไฟล์ และเนื้อหำของโพสต์ของคุณ
10. ข้อมูลที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งถึงบริษัททางอีเมลหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงเนื้อหาการสื่อสารและข้อมูลต่างๆ
11. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณส่งถึงบริษัท

ก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท คุณต้องได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลนั้นทั้งในกำรเปิดเผยและกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยนี้

ง. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงบริษัทผ่ำนเว็บไซต์ของเรำจะถูกใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยนี้หรือในหน้ำเว็บที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ บริษัทอำจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้ :

1. ดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของบริษัท
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ
3. ทำให้คุณสามารถใช้บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้
4. ส่งสินค้าที่คุณซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
5. จัดหาบริการที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. จัดส่งใบแจ้งยอด ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งเตือนการชำระเงินถึงคุณและเก็บเงินจากคุณ
7. ส่งการสื่อสารทางการค้าที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดให้คุณ
8. ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลที่คุณขอโดยเฉพาะ
9. ส่งจดหมายข่าวาทางอีเมลของบริษัทถึงคุณหากคุณขอ (คุณสามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ตลอดเวลาหากคุณไม่ต้องการจดหมายข่าวแล้ว)
10. ส่งการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราหรือธุรกิจของบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งคุณได้ตกลงเป็นพิเศษในกรณีนี้ ทางอีเมล หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (คุณสามารถแจ้งบริษัทได้ตลอดเวลาหากคุณไม่ต้องการการสื่อสารการตลาดแล้ว)
11. การให้ข้อมูลทางสถิติแก่บุคคลที่สามเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัท (แต่บุคคลที่สำมเหล่านั้นจะไม่สามารถระบุผู้ใช้รายบุคคลจำกข้อมูลนั้นได้)
12. การจัดการกับข้อสงสัยและข้อร้องเรียนจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัท
13. รักษาเว็บไซต์ของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
14. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงกำรตรวจสอบข้อควำมส่วนตัวที่ส่งผ่านบริการส่งข้อความส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท) และ
15. การใช้งานอื่น ๆ
หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เราจะเผยแพร่และใช้ข้อมูลนั้นตำมสัญญาอนุญาตที่คุณให้แก่บริษัท
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถใช้เพื่อจำกัดกำรเผยแพร่ข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถปรับได้โดยใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์
บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อการทำการตลาดทางตรงของพวกเขาและของบุคคลที่สามรายอื่น ๆ โดยปราศจากความยินยอมของคุณ

จ. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัทประกัน ที่ปรึกษามืออาชีพ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้รับเหมาช่วง ตามความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือของบริษัท (หากมีในอนาคต) ตามความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
1.เท่าที่บริษัทจะต้องทำตามกฎหมาย
2.ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือคาดว่าจะเกิด
3.เพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของบริษัท (รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต)
4.แก่ผู้ซื้อ (หรือผู้ซื้อในอนาคต) ของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่บริษัท (หรือกำลังพิจารณา) ขาย
5.แก่บุคคลใดก็ตามที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าอาจนำไปใช้กับศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในกรณีที่เราเห็นควรว่าศาลหรือหน่วยงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

ฉ. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

1.ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมอาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนระหว่างประเทศไปยังประเทศใด ๆ ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ได้
2.ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่อไปนี้ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับที่บังคับใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป: สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย
3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทสามารดูได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก บริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้หรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ผิดโดยผู้อื่น
4.คุณตกลงอย่างชัดเจนต่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในส่วน ฉ

ช. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1.มาตรา ช. นี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลของเราซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บและลบข้อมูลส่วนบุคคล
2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
3.โดยปกติแล้วบริษัทมักจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ด้านล่างตามวันที่ / เวลาที่กำหนดไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อมาตรา ช-2:

1.ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ {กรอกวัน/เวลา}; และ
2.{กรอกวัน/เวลาเพิ่มเติม}
4.แม้จะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ของมาตรา G นี้บริษัทจะเก็บรักษาเอกสาร (รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล:
1.เท่าที่บริษัทจะต้องทำตามกฎหมาย;
2.หากบริษัทเชื่อว่าเอกสารอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเพื่อสร้าง ใช้
3.หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของบริษัท (รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต)

ซ. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.บริษัทจะทำการป้องกันทางเทคนิคและองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย การนำไปข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
2.บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย (ป้องกันด้วยรหัสผ่านและไฟร์วอลล์)
3.ธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เข้าสู่เว็บไซต์ของเราจะได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้ารหัส
4.คุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยและเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้
5.คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเราให้เป็นความลับ บริษัทจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณ (ยกเว้นเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท)

ฌ. การแก้ไข

คุณอาจสั่งให้บริษัทให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับคุณ ข้อกำหนดของข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตาม:
1.ค่าธรรมเนียม {กรอกค่าธรรมเนียมหากเกี่ยวข้อง}; และ
2.การแสดงหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ({ปรับข้อความเพื่อสะท้อนนโยบายของคุณ สำหรับจุดประสงค์นี้ปกติแล้วบริษัทยอมรับสำเนาหนังสือเดินทางของคุณที่ได้รับการรับรองโดยทนายความพร้อมสำเนาต้นฉบับของใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ})
บริษัทอาจระงับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณร้องขอตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
คุณสามารถสั่งบริษัทได้ตลอดเวลาไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วคุณจะเห็นด้วยอย่างชัดเจนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือบริษัทจะให้โอกาสคุณในการเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ฌ. การแก้ไข

คุณอาจสั่งให้บริษัทให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับคุณ ข้อกำหนดของข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตาม:
1.ค่าธรรมเนียม {กรอกค่าธรรมเนียมหากเกี่ยวข้อง}; และ
2.การแสดงหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ({ปรับข้อความเพื่อสะท้อนนโยบายของคุณ สำหรับจุดประสงค์นี้ปกติแล้วบริษัทยอมรับสำเนาหนังสือเดินทางของคุณที่ได้รับการรับรองโดยทนายความพร้อมสำเนาต้นฉบับของใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ})
บริษัทอาจระงับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณร้องขอตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
คุณสามารถสั่งบริษัทได้ตลอดเวลาไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วคุณจะเห็นด้วยอย่างชัดเจนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือบริษัทจะให้โอกาสคุณในการเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ฎ. เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัทมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และรายละเอียดของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติของบุคคลที่สาม

ฏ. การแก้ไขข้อมูล

โปรดแจ้งให้บริษัททราบหากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้เกี่ยวกับคุณจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

ฐ. คุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่มีตัวระบุตัวตน (เป็นข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์และถูกเก็บไว้โดยเบราว์เซอร์ จากนั้นตัวระบุนี้จะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ร้องขอหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ “ถาวร” (persistent cookies) หรือคุกกี้ “ชั่วคราว” (session cookies) โดยคุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์และจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่กำหนด เว้นแต่ผู้ใช้จะลบก่อนวันหมดอายุ ส่วนคุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดรอบการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งก็คือเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ลง โดยทั่วไปแล้วคุกกี้จะไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของผู้ใช้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เก็บไว้ในและได้รับจากคุกกี้ {เลือกวลีที่ถูกต้อง เราใช้เฉพาะคุกกี้ชั่วคราว / คุกกี้ถาวรเท่านั้น / ทั้งคุกกี้ชั่วคราวและคุกกี้ถาวรบนเว็บไซต์ของบริษัท}

1.ชื่อของคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเราและวัตถุประสงค์ที่ใช้นั้นระบุไว้ด้านล่าง:
1. บริษัทใช้ Google Analytics และ Adwords บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อจดจำคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ใช้งาน {ใส่การใช้งานทั้งหมดที่มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของคุณ เข้าชมเว็บไซต์ / ติดตามผู้ใช้ในขณะที่พวกเขาดูเว็บไซต์ / เปิดใช้ตะกร้าสินค้าบนเว็บไซต์ / ปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ / วิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ / ดูแลเว็บไซต์ / ป้องกันการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ / ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละราย / โฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานบางคนโดยเฉพาะ / อธิบายวัตถุประสงค์}

2.เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ – ตัวอย่างเช่น
1.สำหรับ Internet Explorer (รุ่น 10) คุณสามารถปิดกั้นคุกกี้โดยใช้การตั้งค่าแทนที่การจัดการคุกกี้โดยคลิกที่ “เครื่องมือ” “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต” “ความเป็นส่วนตัว” และจากนั้น “ขั้นสูง”
2.สำหรับ Firefox (เวอร์ชั่น 24) คุณสามารถปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดโดยคลิก “เครื่องมือ” “ ตัวเลือก” “ ความเป็นส่วนตัว” เลือก “ใช้การตั้งค่าที่กำหนดเองสำหรับประวัติ” จากเมนูแบบเลื่อนลงและยกเลิกการเลือก “ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์” และ
3.สำหรับ Chrome (รุ่น 29) คุณสามารถปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดได้โดยเข้าไปที่เมนู “ปรับแต่งและควบคุม” และคลิก “การตั้งค่า” “แสดงการตั้งค่าขั้นสูง” และ “การตั้งค่าเนื้อหา” จากนั้นเลือก “ปิดกั้นเว็บไซต์จากการตั้งค่าข้อมูลใด ๆ ” ภายใต้หัวข้อ “คุกกี้”
การปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดจะมีผลเสียต่อการใช้งานของเว็บไซต์หลายเว็บ หากคุณปิดกั้นคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.คุณสามารถลบคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น
1.สำหรับ Internet Explorer (รุ่น 10) คุณต้องลบไฟล์คุกกี้ด้วยตนเอง (คุณสามารถค้นหาวิธีการทำได้ได้ที่ http://support.microsoft.com/kb/278835);
2.สำหรับ Firefox (รุ่น 24) คุณสามารถลบคุกกี้ได้โดยคลิก “เครื่องมือ” “ ตัวเลือก” และ “ความเป็นส่วนตัว” จากนั้นเลือก “ใช้การตั้งค่าที่กำหนดเองสำหรับประวัติ” คลิก“ แสดงคุกกี้” จากนั้นคลิก“ ลบคุกกี้ทั้งหมด” และ
3.สำหรับ Chrome (รุ่น 29) คุณสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดโดยเข้าไปที่เมนู “ปรับแต่งและควบคุม” และคลิก “การตั้งค่า” “แสดงการตั้งค่าขั้นสูง” และ “ล้างข้อมูลการเข้าเว็บ” จากนั้นเลือก “ลบคุกกี้และเว็บไซต์อื่น ๆ และข้อมูลแบบปลั๊กอิน” ก่อนที่จะคลิก “ล้างข้อมูลการเข้าเว็บ”
4.การลบคุกกี้จะส่งผลเสียต่อการใช้งานเว็บไซต์หลายเว็บ

ฑ. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท โกลเด้น เวล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 446/58 ห้อง I อาคารปาร์คอเวนิว ชั้นที่ 5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์ของบริษัท: www.lolavision.co.th

ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท: 02-130-0192

อีเมล: info@goldewellth.com